ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

tqmbroker

ตรวจสภาพรถเบื้องต้น

คะแนนรายการนี้
เกร็ดความรู้ดีๆจาก [URL="http://www.tqm.co.th"]ประกันภัยรถยนต์[/URL] โปรโมชั่น [URL="http://www.tqm.co.th"]ประกันรถยนต์[/URL] ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ [URL="http://www.q4car.com"]รถยนต์มือสอง[/URL] [URL="http://www.q4car.com"]ตลาดรถ[/URL] รับฝากขาย [URL="http://www.q4car.com"]รถมือสอง[/URL] เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

ในการ ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถถ้าตรวจสภาพกับภาครัฐ ในภาคเอกชนต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน โดยการตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและ รถยนต์ ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีได้

ปัจจุบันการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ เพิ่มการทดสอบระบบห้ามล้อและศูนย์ล้อ โดยเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ในราคา 200 บาท สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบจะให้บริการตรวจสภาพรถได้ เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ถ้าผู้ที่ใช้หรือครอบครองรถไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามกฏหมายดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขซึ่งได้ กำหนดในกฏกระทรวง ออกตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใด โดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถไปโดยไม่ตรง ตามความเป็นจริง ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถ นั้นเสียได้
(3) ผู้ใดในการประกอบการงานวิชาชีพใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ผู้นั้นอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 269 ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ที่มา : askhanuman.co.th

Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to Facebook Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to Twitter Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to Google Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to Digg Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to StumbleUpon Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to del.icio.us Submit "ตรวจสภาพรถเบื้องต้น" to reddit

ความคิดเห็น