ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

 • คะแนนเก็บสะสมประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2011

  Nitto 3K Racing Car Thailand
  คะแนนเก็บสะสมประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2011

  รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE CLASS B
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 15
  นายอวิโรธน์ ศิรินทร์วรชัย
  53 58 58 55 56 280
  2 19
  นายภราดร นุชนาฎ
  56 55 54 58 46 269
  3 20
  นายวริศ อ่อนระยับ
  54 52 31 57 58 252
  4 4
  นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล
  60 60 38 58 0 0 216
  5 24
  นายภากร โรจน์รุ่งทวี
  43 51 51 47 23 215
  6 7
  นายเรย์ แมคโดนัลส์
  24 0 49 0 0 73

   

  รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE CLASS C
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 6
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  50 51 56 52 53   262
  2 13
  นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร
  56 47 46 50 60   259
  3 5
  นายจำรัส แจ่มแจ้ง
  46 48 41 37 42   214
  4 21
  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
  38 44 39 40 46   207
  5 17
  นายณัฐสันต์ แซ่เบ้
  44 37 42 37 40   200
  6 10
  นายเอกชนินทร์ ปิ่นเจริญ
  35 38 33 39 51   196
  7 9
  นายปลื้ม สินทอง
  37 38 34 39 42   190
  8 12
  นายสันต์ชัย ปกรานเสนีย์
  45 41 46 30 0   162
  9 18
  นายเกรียงสิทธิ์ เหมือนลม้าย
  22 33 8 32 44   139
  10 16
  นายป้องชาติ อินทรโฆษิต
  27 35 29 33 0   124
  11 8
  นางสาวปนัฐดา ภูติวณิชย์
  0 22 27 32 36   117
  12 22
  นายนพดล จารุศิริพิพัฒน์
  33 0 34 46 0 0 113
  13 11
  นายฤทธิ์ พินิจรัตนพันธ์
  28 0 0 0 0 0 28
  14 14
  นายสายพิน อินพุ่ม
  0 0 17 0 0   17

   

  F1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 C.C. ไม่มีวาล์วแปรผัน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 81
  นายเอกกมล สาคร
  19 18 29 0 35   101
  2 111
  นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์
  25 10 30 20 0   85
  3 59
  นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล
  0 25 34 25 0   84
  4 27
  นายอิทธิพล สัมพันธวงศ์
  0 19 31 0 0   50
  5 35
  นายสกล นกแก้ว
  25 23 0 0 0   48
  6 22
  นายจักรพันธ์ จันทรสถิตย์
  21 20 0 0 0   41
  7 16
  นายกนล ไชยกุลงามดี
  0 0 30 0 0   30
  8 2
  นายอรรณพ ทรัพย์บวร
  23 0 0 0 0   23
  9 65
  นายวิศรุต กมลรัตโนบล
  0 0 0 22 0   22
  10 39
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  0 0 0 21 0   21
  11 149
  นายณัฐพล แดงเขียว
  0 0 0 17 0   17

   

  F1S1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน แคมเดี่ยว
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 98
  นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง
  25 22 33 19 35   134
  2 1
  นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล
  23 25 35 24 0   107
  3 88
  นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์
  0 22 29 19 20   90
  4 9
  นายโสภณ ภุมรินทร์
  0 11 29 21 28   89
  5 4
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  0 19 28 0 0   47
  6 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ
  21 16 0 0 0   37
  7 1
  นายกนล ไชยกุลงามดี
  0 0 0 0 30   30
  8 16
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  0 0 0 0 28   28
  9 55
  นายธนวัตน์ สุดสายบัว
  0 0 0 22 0   22
  10 10
  นายสุภาษิต ภู่พันธ์
  0 0 21 0 0   21
  11 4
  นายชลัส อนุสนธิ
  0 0 0 0 21   21
  12 19
  นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์
  0 0 0 0 20   20
  13 78
  นายสมเจต คงสุวรรณ
  19 0 0 0 0   19
  14 77
  นายวีรวิน ขอไพบูลย์
  0 10 0 0 0   10
  15 89
  นายฉัตรมงคล วิสุทธิเสน
  0 10 0 0 0   10
  16 90
  นายวิทิตพงศ์ ทิพย์ธนมณี
  0 10 0 0 0   10

   

  F1SS - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 69
  นายอธิป ภูวนานนท์
  25 18 35 24 0   102
  2 94
  นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด
  10 10 28 17 32   97
  3 201
  นายธนวัตน์ สุดสายบัว
  10 10 32 20 21   93
  4 4
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  0 25 30 10 20   85
  5 10
  นายสุภาษิต ภู่พันธ์
  10 18 26 0 30   84
  6 85
  นายศานติ หลำอุบล
  18 10 0 22 32   82
  7 39
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  21 10 20 10 20   81
  8 7
  MR.DEAN CALLISTER
  10 10 20 10 20   81
  9 36
  นายธงชาติ ดำรงประเสริฐ
  21 20 24 0 0   65
  10 222
  นายชนะพล ชูชวลิต
  10 10 0 0 34   54
  11 34
  นายนพพงษ์ กุลคำธร
  0 20 0 12 20   52
  12 16
  นายกนล ไชยกุลงามดี
  0 0 20 0 26   52
  13 14
  นายสัญญา วงศ์พานิช
  0 10 20 10 0   40
  14 209
  MR.CARLO VOLPI
  10 0 20 0 0   30
  15 59
  นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล
  10 0 20 0 0   30
  16 71
  นายวุฒา ใจสำราญ
  0 10 20 0 0   30
  17 78
  นายณัฐวัฒน์ อดิศัยสกุลเดช
  16 10 0 0 0   26
  18 122
  นายวีรศักดิ์ หอมสุวรรณ์
  10 14 0 0 0   24
  19 37
  นายศุภโชติ ไชยโชติ
  11 10 0 0 0   21
  20 89
  นายฉัตรมงคล วิสุทธิเสน
  10 10 0 0 0   20
  21 219
  นายเดวิช อยู่เป็นสุข
  10 10 0 0 0   20
  22 51
  นายภาธร คุปกาญจนา
  0 0 20 0 0   20
  23 4
  นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์
  10 0 0 10 0   20
  24 29
  นายธนกร วงศ์วิชัย
  13 0 0 0 0   13
  25 55
  นายพุฒิพันธ์ โสภณ
  10 0 0 0 0   10
  26 60
  นายอานนท์ กลัดเข็มทอง
  10 0 0 0 0   10
  27 42
  นายสายัญ สัญญรื่น
  10 0 0 0 0   10
  28 47
  นายยศพลธ์ กลัดเข็มทอง
  10 0 0 0 0   10
  29 71
  นายเอก นฤชาติวรพันธ์
  10 0 0 0 0   10
  30 45
  นายสุวัฒน์ สุขสำราญ
  10 0 0 0 0   10
  31 213
  นายจอมพล ควาเตอร์เมน
  0 10 0 0 0   10
  32 90
  นายวิทิตพงศ์ ทิพย์ธนมณี
  0 10 0 0 0   10
  33 99
  นายนริทร เติมบุญ
  0 10 0 0 0   10
  34 93
  นายฐกร อนงค์นวล
  0 0 0 10 0   10
  35 23
  นายสราวุธ ตรีพงษ์พันธ์
  0 0 0 10 0   10
  36 57
  นายชัยวัฒน์ เปี่ยมปัญญา
  0 0 0 10 0   10
  37 97
  นายธานินทร์ รวมใหม่
  0 0 0 10 0   10
  38 19
  นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์
  0 0 0 10 0   10

   

  F1 NEW - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน มือใหม่
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 91
  นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์
  20 25 35 24 35   139
  2 7
  MR.DEAN CALLISTER
  21 23 33 19 33   129
  3 111
  นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์
  24 21 28 21 0   94
  4 209
  MR.CARLO VOLPI
  0 0 31 19 0   50
  5 71
  นายเอก นฤชาติวรพันธ์
  20 0 0 10 0   30
  6 16
  นายกนล ไชยกุลงามดี
  0 0 28 0 0   28
  7 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ
  0 0 0 22 0   22
  8 61
  นายไชยรัตน์ หลวงหลาย
  17 0 0 0 0   17
  9 32
  นายจักรกฤษ ยั่งยืน
  12 0 0 0 0   12
  10 13
  นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร
  10 0 0 0 0   10
  11 45
  นายสุวัฒน์ สุขสำราญ
  10 0 0 0 0   10
  12 14
  นายอำพล พรหมช่วย
  10 0 0 0 0   10
  13 250
  นายเกริงสันต์ พันธรักษ์
  0 0 0 10 0   10
  14 93
  นายฐกร อนงค์นวล
  0 0 0 10 0   10
  15 53
  นายภัทรกร จงกิจเขมทัต
  0 0 0 10 0   10
  16 97
  นายธานินทร์ รวมใหม่
  0 0 0 10 0   10

   

  F1SPRO - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าเครื่องยนต์ ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 35
  นายบวริสร์ สวาวสุ
  24 24 35 25 0   108
  2 17
  นายหทัย ไชยวัณณ์
  22 20 29 0 35   106
  3 55
  นายอานนท์ รอดประเสริฐ
  20 0 0 22 0   42
  4 1
  นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล
  0 24 0 0 0   24
  5 95
  นายพรชัย ยังวิเศษสุข
  0 0 0 22 0   22
  6 64
  นายกานต์ ลือวัฒนา
  0 20 0 0 0   20
  7 4
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  0 0 20 0 0   20
  8 78
  นายวริศ อ่อนระยับ
  18 0 0 0 0   18

   

  F2 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้ามี TURBO
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 38
  นายยิ่งยศ ศุขใจ
  25 23 35 24 0   107
  2 19
  นายพงษ์ปิติ รักแต่ตระกูล
  23 20 33 21 0   97
  3 187
  นายจอมพล ควาเตอร์เมน
  0 25 0 0 0   25
  4 82
  นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย
  0 0 0 24 0   24
  5 69
  นายจารุวัฒน์ มณีรัตนชัยสิทธิ์
  0 18 0 0 0   18
  6 15
  นายนราธิป เกิดช่วย
  0 10 0 0 0   10

   

  F3 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 50
  นายมาร์วิน บุญอิต
  23 24 35 23 35   140
  2 69
  นายอธิป ภูวนานนท์
  24 20 33 23 0   100
  4 75
  นายพลากร โหกลัด
  11 18 31 10 0   70
  3 33
  นายนฤชิต เกียรติมณีศรี
  19 22 0 0 0   41
  5 155
  นายดำรง พิมานรัตน์
  0 0 0 0 29   29
  6 37
  นายพัชระ โคลเซ่
  0 0 0 23 0   23
  7 76
  นายนพพล เชิดชูสัตย์
  0 21 0 0 0   21
  8 201
  นายธนวัตน์ สุดสายบัว
  20 0 0 0 0   20
  9 222
  นายชนะพล ชูชวลิต
  0 0 0 19 0   19
  10 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ
  18 0 0 0 0   18
  11 39
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  0 0 0 17 0   17
  12 7
  นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย
  10 0 0 0 0   10
  13 59
  นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล
  0 10 0 0 0   10
  14 149
  นายมนตรี สายสมภู
  0 10 0 0 0   10
  15 95
  นายพรชัย ยังวิเศษกุล
  0 0 0 10 0   10

   

  F3S - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C. มีวาล์วแปรผัน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 21
  นายอรรณพ ทรัพย์บวร
  20 23 23 12 33   111
  2 222
  นายชนะพล ชูชวลิต
  20 18 22 0 30   90
  3 94
  นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด
  0 19 20 21 30   90
  4 53
  นายอชิ วงษ์เส็ง
  21 15 20 0 20   76
  5 68
  นายธนเทพ ภู่ประเสริฐศักดิ์
  25 0 26 23 0   74
  6 64
  นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์
  0 18 29 25 0   72
  7 20
  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
  0 0 34 0 35   69
  8 102
  นายธนวัตน์ สุดสายบัว
  0 10 32 0 0   42
  9 59
  นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล
  0 0 29 10 0   39
  10 56
  นายวิศรุต กมลรัตโนบล
  18 20 0 0 0   38
  11 60
  นายชิติพงษ์ บุญบางยาง
  0 0 20 18 0   38
  12 10
  นายสุภาษิต ภู่พันธ์
  0 0 0 0 27   27
  13 78
  นายสมเจต คงสุวรรณ
  14 10 0 0 0   24
  14 1
  นายกนล ไชยกุลงามดี
  0 0 0 0 20   20
  15 20
  MR.VALIT APHAISUWAN
  17 0 0 0 0   17
  16 31
  นายนิรันดร์ บุญตรี
  0 0 0 16 0   16
  17 23
  นายเทวินทร์ แดงสง่า
  0 12 0 0 0   12
  18 1
  นายวาลิต อภัยวงศ์
  0 10 0 0 0   10
  19 45
  นายศุภวุฒิ ผลดก
  0 0 0 10 0   10

   

  F4 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS A
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 191
  นายสมชาย วิจิตร์
  24 25 35 24 32   140
  2 28
  นายอิทธิพล เตียเจริญ
  22 23 33 24 35   137
  3 72
  นายสราวุธ ชาวเวียง
  19 18 0 18 32   87
  4 90
  นายเตชิษฐ์ ธนาพรสังสุทธิ์
  22 19 0 0 0   41
  5 9
  นายจอมพล ควาเตอร์เมน
  16 17 0 0 0   33
  6 88
  นายสุทธิชัย แดงประเสริฐ
  12 0 0 0 0   12
  7 181
  นายชัยวัฒน์ เปี่ยมปัญญา
  0 12 0 0 0   12
  8 199
  นายอติเทพ จันทร์เพ็ญประสาน
  10 0 0 0 0   10
  9 11
  นายสรัญ เสรีวรรณกุล
  10 0 0 0 0   10
  10 248
  นายกำพล จันทร์เพ็ญประสาน
  10 0 0 0 0   10

   

  F4 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS B
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 70
  นายกอบชัย ชินธรรมรักษ์
  23 25 35 25 35   143
  2 8
  นายพรเทพ อุเทนสุต
  19 19 28 21 0   87
  3 72
  นายสราวุธ ชาวเวียง
  24 18 0 10 31   83
  4 20
  นายประทีป ตันประเสริฐ
  0 10 31 0 27   68
  5 64
  นายสกล นกแก้ว
  0 0 31 23 0   54
  6 151
  นายอนุวัฒน์ อ่องแก้ว
  0 0 0 16 36   52
  7 88
  นายไมตรี แซ่เล้า
  0 0 0 19 29   48
  8 16
  นายมาร์วิน บุญอิต
  0 0 24 0 0   24
  9 9
  นายจอมพล ควาเตอร์เมน
  22 0 0 0 0   22
  10 2
  นายพลวัฒน์ พรชัยสามารถ
  0 0 0 0 20   20

   

  F5 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS A
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 5
  MR. USE SCHOENENBERGER
  22 23 34 24 34   137
  2 26
  MR.HENK J. KIKS
  24 25 31 15 34   129
  3 3
  MR.GAVIN CHARLESWORTH
  20 19 31 21 31   122
  4 83
  นายชาติชาย สามารถ
  17 20 31 21 29   118
  6 44
  นายปองศักดิ์ สุทธปรีดา
  15 18 20 0 0   53
  7 49
  นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์
  0 0 22 0 0   22

   

  F5 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS B
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 63
  นายก้อง เต็มรัก
  12 19 33 22 33   119
  2 27
  MR.FRANK TEEUWEN
  11 0 35 25 35   106
  3 97
  MR. SKID MARK PETER
  23 25 0 0 20   68
  4 96
  MR.CORNESS IAIN DUNCAN
  0 0 29 10 28   67
  5 250
  นายไพโรจน์ กาญประเสริฐกิจ
  16 18 0 18 0   52
  6 47
  MR.PETER GOOD
  0 0 31 0 0   31
  7 199
  MR.SAKAI NAOKI
  25 0 0 0 0   25
  8 232
  นายบวร เลาแก้วหนู
  0 23 0 0 0   23
  9 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤติ์
  21 0 0 0 0   21
  10 25
  นายจิรวัฒน์ จิราฎร์
  17 0 0 0 0   17
  11 25
  นายเดชา เลาแก้วหนู
  0 13 0 0 0   13
  12 41
  นายสมเกียรติ ละเลิศ
  10 0 0 0 0   10
  13 135
  นายทรงพล สมใจ
  10 0 0 0 0   10

   

  F6NA - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR NA
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 16
  นายอกนิษฐ์ บุญอิต
  23 25 34 21 32   135
  2 139
  นายธนาวัฒน์ ทองเพ็ง
  10 14 34 24 35   117
  3 51
  นายเอกลักษณ์ ทาหอม
  0 17 0 22 32   71
  4 67
  นายยงยศ สมพร
  21 21 28 0 0   70
  5 25
  นายจริวัฒน์ จิราษฎร์
  21 19 0 0 26   66
  6 49
  นายมงคล ศรีวิชัย
  12 10 0 19 0   41
  7 41
  นายสมพงษ์ ใจสิงห์
  0 10 23 0 0   33
  8 46
  นายภัคธร อ่อนคำ
  22 10 0 0 0   32
  9 24
  นายเกียรติศักดิ์ ชูจร
  0 0 0 0 28   28
  10 80
  นายธนาชัย โทษกานันท์
  0 19 0 0 0   19
  11 8
  นายศักดิ์ชัย ขำทับ
  0 0 0 19 0   19

   

  F6T - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR TURBO
  ลำดับ หมายเลข
  ชื่อนักแข่ง
  สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 66
  นายพิเชษฐ ตัญกาญจน
  24 25 34 25 35 143
  2 6
  นางสุกัลยา ตัญกาญจน
  18 12 32 19 32 113
  3 99
  MR.CORNESS IAIN DUNCAN
  16 18 30 20 0 84
  4 26
  MR.HENK J. KIKS
  24 0 30 0 20 74
  5 50
  นายกฤษณะ ภูติวณิชย์
  0 23 0 23 0 46
  6 79
  นายทศพล โกศลานันท์
  13 21 0 10 0 44
  7 59
  นายสมศักดิ์ รัฐบุรี
  0 0 0 0 29 29
  8 10
  นายสาธิต ทับขัน
  0 10 0 18 0 28
  9 87
  นายเปีย ผิวนวล
  0 0 20 0 0 20
  10 49
  นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์
  0 0 20 0 0 20
  11 250
  นายไพโรจน์ กาญประเสริฐกิจ
  18 0 0 0 0 18
  12 82
  นายณฐพัชร์ ปานนวม
  12 0 0 0 0 12
  13 52
  นายบุญส่ง พันธุเวช
  10 0 0 0 0 10
  14 92
  นายมานัส หอมสุวรรณ
  0 0 0 0 0 0

   

  F6U - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR EURO
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 3
  MR.GAVIN CHARLESWORTH
  25 22 31 24 35   137
  2 83
  นายชาติชาย สามารถ
  23 25 33 21 32   134
  3 27
  MR.FRANK TEEUWEN
  12 0 22 22 32   88
  4 82
  นายฤทธิ์ พินิจรัตนพันธ์
  0 22 33 21 0   76
  5 30
  นายวิชาญ จิรัฐติเจริญ
  20 0 27 17 0   64
  6 203
  นายสมคิด เชาว์ไว
  18 19 0 0 0   37
  7 47
  MR.PETER GOOD
  0 0 29 0 0   29
  8 99
  MR.CORNESS IAIN DUNCAN
  0 0 0 0 29   29

   

  F6NO - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR ORIGINAL
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ
  23 23 35 25 32   138
  2 62
  นายณัฎฐ์ ตรีทิพย์นิภาค
  18 19 33 19 0   89
  3 69
  นายสมบุญ ทับทิม
  10 0 0 23 34   67
  4 43
  นายสุเมธ อุตรวณิช
  0 21 0 0 32   53
  5 97
  MR. SKID MARK PETER
  23 25 0 0 0   48
  6 102
  MR.MALCOLM CAMPBELL
  10 10 0 18 0   38
  7 31
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  18 0 0 20 0   38
  8 80
  นายธนาชัย โทษกานันท์
  0 0 31 0 0   31
  9 10
  นายสาธิต ทับขัน
  0 0 0 0 30   30
  10 100
  นายฐานันดร อยู่ปิยะ
  10 17 0 0 0   27
  11 199
  MR.SAKAI NAOKI
  23 0 0 0 0   23
  12 52
  นายบุญส่ง พันธุเวช
  0 10 0 0 0   10
  13 67
  นายยงยศ สมพร
  0 0 0 10 0   10

   

  F6P - รุ่นรถยนต์ RETRO CARPICK UP
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 48
  นายกฤษณะ ภูติวณิชย์
  21 21 35 19 31   127
  2 74
  นายนพพร แจงบำรุง
  25 25 32 10 32   124
  3 54
  นายชวัลวิทย์ วาปิสิทธิพันธ์
  16 17 31 17 30   111
  4 57
  นายนคร โมกขวิสุทธิ์
  13 23 0 25 25   86
  5 18
  นายวิทยา ริมวานิช
  19 10 0 21 30   80
  6 52
  นายบุญส่ง พันธุเวช
  0 10 0 10 26   46
  7 92
  นายทวี โกศลานันท์
  10 11 0 21 0   42
  8 87
  นายเปีย ผิวนวล
  0 0 28 12 0   40
  9 64
  นายปริญญา พิญญาพงษ์
  21 18 0 0 0   39

   

  F7 - รุ่นรถยนต์ VW
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 24
  นายอำพล พรหมช่วย
  25 25 25 25     100
  2 59
  นายสัญญา วงศ์พานิช
  23 0 0 0     23
  3  
               

   

  F9 - รุ่น OPEN UNLIMITED
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 77
  นายหทัย ไชยวัณณ์
  23 17 33 24 31   128
  2 26
  MR.HENK J.KIKS
  19 22 24 11 31   107
  3 5
  MR.USE SCHOENENBERGER
  14 12 30 19 31   106
  4 28
  นายรักพงษ์ สงวนพันธ์
  0 13 32 24 35   104
  5 40
  นายอรรถวิทย์ ลัคคาพงศ์
  12 0 30 0 20   62
  6 44
  นายปองศักดิ์ สุทธิปรีดา
  17 10 0 0 0   27
  7 191
  นายสมชาย วิจิตร์
  0 16 0 10 0   26
  8 137
  นายธีรศักดิ์ ศักดิ์แพทย์
  0 0 0 0 26   26
  9 91
  MR.AKI SHIRORSAI
  0 25 0 0 0   25
  10 77
  นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย
  0 0 0 0 21   21
  11 37
  นายพัชระ โคลเซ่
  0 0 0 21 0   21
  12 99
  นายวริศ อ่อนระยับ
  0 0 20 0 0   20
  13 199
  MR.SAKAI NAOKI
  19 0 0 0 0   19
  14 103
  นายสุนัย จิราษฎร์
  0 19 0 0 0   19
  15 97
  MR. SKID MARK PETER
  16 0 0 0 0   16
  16 11
  นายสรัญ เสรีวรรณกุล
  15 0 0 0 0   15
  17 96
  MR.CORNESS IAIN DUNCAN
  0 11 0 0 0   11
  18 43
  นายกานต์ ลือวัฒนา
  10 0 0 0 0   10
  19 51
  นายพีรวัตน์ ตะวันธงค์
  10 0 0 0 0   10
  20 85
  นายอติเทพ จันทร์เพ็ญประสาน
  10 0 0 0 0   10

   

  F10 - รุ่น CHAMPCAR
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 77
  นายหทัย ไชยวัณณ์
  23 25 33 23 34   138
  2 50
  นายมาร์วิน บุญอิต
  20 25 35 0 28   108
  3 17
  นายณัฐสันต์ แซ่เบ๊
  20 15 31 20 20   106
  4 8
  นายพรเทพ อุเทนสูต
  18 21 22 19 0   80
  5 33
  นายนฤชิต เกียรติมณีศรี
  19 20 0 0 0   39
  6 76
  นายนพพล เชิดชูสัตย์
  0 18 0 18 0   36
  7 43
  นายกานต์ ลือวัฒนา
  25 10 0 0 0   35
  8 20
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  0 0 0 0 34   34
  9 57
  Mr.Jack Lamvard
  0 0 0 25 0   25

   

  F10J - รุ่น CHAMPCAR JUNIOR
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 9
  นายโสภณ ภุมรินทร์
  0 13 31 24 30   98
  2 98
  นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง
  24 23 32 0 0   79
  3 91
  นายพีรวัตน์ ตะวันธงค์
  19 0 0 20 34   73
  4 88
  นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์
  0 19 29 21 0   69
  5 78
  นายณัฐวัฒน์ อดิศัยสกุลเดช
  21 10 31 0 0   62
  6 122
  นายวีรศักดิ์ หอมสุวรรณ
  16 16 0 11 0   43
  7 59
  นายณัฐพงศ์ ประณีตกูล
  10 10 0 16 0   36
  8 69
  นายอธิป ภูวนานนท์
  0 0 32 0 0   32
  9 34
  นายนพพงษ์ กุลกำธร
  10 10 0 0 0   20
  10 94
  นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด
  0 0 0 20 0   20
  11 77
  นายวีรวิน ขอไพบูลย์
  0 19 0 0 0   19
  12 22
  นายชนะพล ชูชวลิต
  0 0 0 13 0   13
  13 7
  นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย
  10 0 0 0 0   10
  14 96
  นายวุฒชัย สอนแตง
  10 0 0 0 0   10
  15 55
  นายพุฒิพันธ์ โสภณ
  10 0 0 0 0   10
  16 99
  นายนริทร เติมบุญ
  0 10 0 0 0   10
  17 93
  นายเดวิช อยู่เป็นสุข
  0 10 0 0 0   10

   

  F11 AB - รุ่น STREET TRUCK CLASS AB
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 221
  นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธ์
  19 25 32 18 21   115
  2 31
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 19 31 12 30   92
  3 136
  นายภัทรโชติ ศิริภัทร
  0 0 28 18 34   80
  4 70
  นายพิทักษ์ แก้วเกิด
  25 12 0 0 30   67
  5 58
  นายพิเชษฐ จันทร์ด้ง
  0 0 22 10 26   58
  6 31
  นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร
  0 0 35 13 0   48
  7 241
  นายสายพิน อินพุ่ม
  0 17 0 0 28   45
  8 13
  นายไชยยัน ศรีบุญตา
  22 20 0 0 0   42
  9 33
  นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า
  0 0 27 10 0   37
  10 2
  นายอิทธิพล จงเผือกกลาง
  11 19 0 0 0   30
  11 1
  นายมานะ พรศิริเชิด
  0 0 0 25 0   25
  12 33
  นายนฤชิต เกียรติมณีศรี
  0 0 0 23 0   23
  13 3
  นายหทัย ไชยวัณณ์
  0 0 0 0 22   22
  14 65
  นายวีรพล ธูปทอง
  20 0 0 0 0   20
  15 12
  นายอรรถพันธ์ เจริญคลัง
  18 0 0 0 0   18
  16 135
  นายทรงพล สมใจ
  0 0 0 16 0   16
  17 37
  นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์
  0 13 0 0 0   13

   

  F11 C - รุ่น STREET TRUCK CLASS C
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 87
  นายเอกลักษณ์ นาคเกิด
  24 16 23 19 27   109
  2 135
  นายทรงพล สมใจ
  24 18 22 22 22   108
  3 84
  นายศักดิชัช เอี่ยมยิ้ม
  10 0 33 16 29   88
  4 31
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 21 35 0 32   88
  5 95
  นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล
  10 12 27 0 32   79
  6 140
  นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด
  10 24 20 0 20   74
  7 23
  นายภัทรโชติ วริภัทร
  19 0 0 0 35   54
  8 186
  นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์
  0 0 20 10 20   50
  9 89
  นายธรรมศักดิ์ จารุฑีฆัมพร
  19 0 28 0 0   47
  10 241
  นายสายพิน อินพุ่ม
  0 17 0 0 30   47
  11 2
  นายประวิทย์ สายจันทร์หอม
  0 0 27 11 0   38
  12 83
  นายเทวินทร์ นรสิงห์
  0 13 20 0 0   33
  13 58
  นายสาวชมพูนุช อ้วนลา
  10 0 20 0 0   30
  14 13
  นายไชยยัน ศรีบุญตา
  10 14 0 0 0   24
  15 114
  นายพิเชษฐ จันทร์ด้ง
  0 0 0 22 0   22
  16 142
  นายณัฐสรณ์ ทิพยานนท์
  0 0 20 0 0   20
  17 33
  นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า
  0 0 20 0 0   20
  18 214
  นายพีรศักดิ์ ทินกรศรีสุภาพ
  0 0 20 0 0   20
  19 216
  นายพีรวัฒน์ ประเจียชาติ
  0 0 0 20 0   20
  20 41
  นายณัฐพล อังฤทธานนท์
  0 0 0 15 0   15
  21 80
  นายธนาชัย โทธกานันท์
  13 0 0 0 0   13
  22 2
  นายอิทธิพล จงเผือกกลาง
  10 0 0 0 0   10
  23 240
  นายยุติธรรม สาลิกา
  0 10 0 0 0   10
  24 197
  นายสุวินัย ชื่นใจ
  0 10 0 0 0   10
  25 193
  นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี
  0 0 0 10 0   10

   

  F23 - รุ่น BIG FIGHT 1 นาที 23 วินาที
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 93
  นายสกล นกแก้ว
  17 19 31 22 0   89
  2 56
  นายวิศรุต กมลรัตโนบล
  24 22 0 23 0   69
  3 241
  นายวีระพงษ์ อินทรรัศมี
  10 11 22 17 0   60
  4 71
  นายวุฒา ใจสำราญ
  0 19 34 0 0   53
  5 14
  นายสัญญา วงศ์พานิช
  0 0 0 23 30   53
  6 61
  นายชิติพงษ์ บุญบางยาง
  0 0 34 0 0   34
  7 24
  นายอำพล พรหมช่วย
  0 0 0 0 29   29
  8 156
  นายพีรพล วงศ์กรเชาวลิต
  0 0 0 0 28   28
  9 2
  นายอรรณพ ทรัพย์บวร
  21 0 0 0 0   21
  10 70
  นายมนต์ชัย สันติเวสี
  0 20 0 0 0   20
  11 23
  นายสราวุธ ตรีพงษ์พันธ์
  0 0 0 20 0   20
  12 45
  นายสุวัฒน์ สุขสำราญ
  19 0 0 0 0   19
  13 31
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  19 0 0 0 0   19
  14 27
  นายอิทธิพล สัมพันธ์พงศ์
  0 19 0 0 0   19
  15 53
  นายประสนธ์ บุญทิน
  0 15 0 0 0   15
  16 219
  นายเดวิช อยู่เป็นสุข
  13 0 0 0 0   13
  17 29
  นายอนุชา แสนชิตระกูล
  12 0 0 0 0   12
  18 222
  นายชนะพล ชูชวลิต
  10 0 0 0 0   10
  19 123
  นายกายสิทธิ์ เตียศิริประเสริฐ
  10 0 0 0 0   10
  20 47
  นายยศพนธ์ กลัดเข็มทอง
  10 0 0 0 0   10

   

  OK1 - OPEN KING SINGLECAM
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 9
  นายโสภณ ภุมรินทร์
  0 18 33 15 30   96
  2 88
  นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์
  0 25 25 21 20   91
  3 39
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  0 0 29 18 0   47
  4 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ์
  19 22 0 0 0   41
  5 39
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  14 0 24 0 0   38
  6 36
  นายธงชาติ ดำรงประเสริฐ
  17 0 20 0 0   37
  7 64
  นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์
  0 0 31 0 0   31
  8 71
  นายวุฒา ใจสำราญ
  0 0 27 0 0   27
  9 201
  นายกันตธีร์ กุศิริ
  25 0 0 0 0   25
  10 22
  นายชนะพล ชูชวลิต
  0 0 0 22 0   22
  11 1
  นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐ
  21 0 0 0 0   21
  12 55
  นายธนวัฒน์ สุดสายบัว
  0 0 0 21 0   21
  13 77
  นายวีรวิน ขอไพบูลย์
  0 20 0 0 0   20
  14 76
  นายนพพล เชิดชูสัตย์
  0 20 0 0 0   20
  15 10
  นายสุภาษิต ภู่พันธ์
  0 0 20 0 0   20
  16 7
  นายอวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย
  16 0 0 0 0   16
  17 34
  นายนพพงษ์ กุลคำธร
  13 0 0 0 0   13
  18 95
  นายพรชัย ยังวิเศษสุข
  0 0 0 12 0   12
  19 10
  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
  10 0 0 0 0   10

   

  OK2 - OPEN KING TWINCAM
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 77
  นายหทัย ไชยวัณณ์
  24 23 35 24 34   140
  2 197
  นายบวริสร์ สวาวสุ
  18 21 33 0 0   72
  3 43
  นายกานต์ ลือวัฒนา
  22 25 0 0 0   47
  4 33
  นายนฤชิต เกียรติมณีศรี
  21 10 0 0 0   31
  5 10
  นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์
  0 0 31 0 0   31
  6 55
  นายกันตธีร์ กุศิริ
  0 0 0 0 30   30
  7 32
  นายอานนท์ รอดประเสริฐ
  0 0 27 0 0   27
  8 79
  Mr.Jack Lamvard
  0 0 0 24 0   24
  9 91
  นายพีรวัตร ตะวันธรงค์
  19 0 0 0 0   19
  10 101
  นายสุรศักดิ์ มาใจทัศน์
  0 19 0 0 0   19
  11 37
  นายพัชระ โคลเซ่
  0 0 0 0 0   0

   

  C1 - รุ่น VIOS CLUB (TOYOTA)
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 129
  นายบุญมี ดีลกลาภ
  18 20 28 17 0   83
  2 111
  นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์
  20 0 30 20 0   70
  3 126
  นายไพรฑูรย์ ลามคำ
  17 0 27 10 0   54
  4 25
  นายจำรัส แจ่มแจ้ง
  0 0 29 0 0   29
  5 61
  นายไชยรัตน์ หลวงหลาย
  19 0 0 0 0   19
  6 25
  Mr. CARLO VOLPI
  0 0 0 19 0   19
  7 81
  นายชาญชวิทย์ นรินทรสุขสันติ
  0 0 0 18 0   18
  8 230
  นายฉัตรชัย พินรักพงษ์
  0 0 0 16 0   16

   

  C6 Class A - รุ่น BMW E30 THAILAND
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 83
  นายชาติชาย สามารถ
  20 19 29 20 30   118
  2 63
  นายก้อง เต็มรัก
  0 17 27 18 27   89
  3 40
  นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์
  17 0 30 0 28   75
  4 196
  นายวิษณุ ทองสินเกษม
  0 20 0 19 29   68
  5 113
  นายนันทวัฒน์ ชำนาญ
  18 10 0 0 26   54
  6 180
  นายจีระวัฒน์ ชัยปริญญาพร
  19 18 0 10 0   47
  7 49
  นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์
  0 0 26 10 0   36
  8 203
  นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์
  16 16 0 0 0   32
  9 27
  MR.FRANK TEEUWEN
  0 0 28 0 0   28
  10 114
  นายอาคม ชาวกัณหา
  10 10 0 0 0   20

   

  C6 Class B - รุ่น BMW E30 THAILAND
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 199
  นายกฤษณะ โล่สุวรรณ
  0 17 28 18 28   91
  2 113
  นายนันทวัฒน์ ชำนาญ
  18 16 0 19 20   73
  3 196
  นายวิษณุ ทองสินเกษม
  0 20 0 20 30   70
  4 63
  นายก้อง เต็มรัก
  0 0 27 0 29   56
  5 180
  นายจีระวัฒน์ ชัยปริญญาพร
  19 18 0 10 0   47
  6 83
  นายชาติชาย สามารถ
  20 19 0 0 0   39
  7 49
  นายกฤตพจน์ ประเทืองสุขพงษ์
  0 0 26 10 0   36
  8 40
  นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์
  0 0 30 0 0   30
  9 47
  MR.PETER GOOD
  0 0 29 0 0   29
  10 52
  นายอานน กลมแสงมณี
  0 0 0 0 27   27
  11 203
  นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์
  17 0 0 0 0   17
  12 115
  นายอมรชัย นงนุช
  16 0 0 0 0   16
  13 201
  นายภาคม ฟูวัฒนา
  0 10 0 0 0   10

   

  C6 Class C - รุ่น BMW E30 THAILAND
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 116
  นายพีระศักดิ์ นพสิทธิ์
  20 20 0 19 30   89
  2 199
  นายกฤษณะ โล่สุวรรณ
  0 0 28 0 29   57
  3 83
  นายชาติชาย สามารถ
  0 0 30 20 0   50
  4 203
  นายชนินทร์ ภิรมย์ภักดิ์
  19 19 0 0 0   38
  5 117
  นายกวีวัธน์ รัตตนนุพงศ์
  10 0 0 0 28   38
  6 112
  นายวินัย ราโอ
  18 18 0 0 0   36
  7 30
  นายวิชาญ จิรัฐติเจริญ
  0 0 27 0 0   27
  8 84
  นายอมรชัย นงนุช
  0 0 0 18 0   18

   

  C7 - รุ่น K - CARPRO
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 131
  นายกิตติ ชมสมุท
  18 16 30 19 0   83
  2 134
  นายศราวุธ สมเชื้อ
  17 17 26 17 0   77
  3 132
  นายเทพฤทธิ์ แซ่อึ้ง
  19 19 27 10 0   75
  4 229
  นายธัชพล นนท์วราภัทร
  0 18 29 18 0   65
  5 136
  นายศราวุฒิ เจริญผล
  20 0 20 20 0   60
  6 228
  นายอรรณพ โกมุทพันธุ์
  0 20 28 10 0   58

   

  C7 - รุ่น K - CARCLUB RACE
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 230
  นางสาวดวงหทัย กาศสุวรรณ
  0 19 28 19 0   66
  2 236
  นายราเมศร์ สุขาพันธ์
  0 17 29 10 0   56
  3 138
  นายสิทธิพงษ์ สุวรรณคล
  19 0 30 0 0   49
  4 238
  นายกฤษณะ ยันตรปกรณ์
  0 20 0 0 0   20
  5 137
  นายชัชพล นนท์วาภัทร
  20 0 0 0 0   20
  6 206
  นายศิริวัฒน์ เครือเวทย์
  0 0 0 20 0   20
  7 231
  นายวิรัช จารุประวิตร
  0 18 0 0 0   18
  8 231
  นายจรันดร์ ศรีสุก
  0 0 0 18 0   18
  9 237
  นายอนุวัฒน์ เวสกามา
  0 16 0 0 0   16

   

  C14 - รุ่น UNIVERSITY CLUB
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 86
  นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ
  20 20 30 20 30   120
  2 68
  นายธนเทพ พู่ประเสริฐศักดิ์
  17 0 29 18 0   64
  3 10
  นายสุภาษิต ภู่พันธ์
  19 18 0 0 0   37
  4 109
  นายฉัตรชัย รักษณ์พงษ์
  10 10 0 17 0   37
  5 37
  นายศุภโชค ไชยโชติ
  10 19 0 0 0   29
  6 77
  นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย
  0 0 0 0 29   29
  7 19
  นายณัฐรักษ์ ศรีพิทักษ์
  0 0 0 0 28   28
  8 151
  นายกิตติศักดิ์ วินิจสิทธิ์
  0 0 0 0 27   27
  9 95
  นายชาญชวิศ นรินทร์สุขสันติ
  0 0 0 0 26   26
  10 55
  นายพุฒิพันธ์ โสภณ
  10 10 0 0 0   20
  11 152
  นายวุฒินันท์ เพ็งจันทร์
  0 0 0 0 20   20
  12 87
  นายวรากร พูลเพิ่ม
  0 0 0 0 20   20
  13 93
  นายนิตินันท์ สุบรรณ์
  0 0 0 0 20   20
  14 21
  นายอรรณพ ทรัยพ์บวร
  0 0 0 19 0   19
  15 1
  นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐ
  18 0 0 0 0   18
  16 4
  นายภานุพันธ์ กุสุมภ์
  0 17 0 0 0   17
  17 208
  นายนฤชิต เกียรติมณีศรี
  16 0 0 0 0   16
  18 111
  นายสยาม มิตรเจริญ
  0 16 0 0 0   16
  19 39
  นายณัฐพล กิจการ
  10 0 0 0 0   10
  20 208
  นายนิธิพนธ์ สหายา
  10 0 0 0 0   10
  21 39
  นายณัฐพล ก้อนทอง
  0 10 0 0 0   10
  22 162
  นายนพรัตน์ พัฒนเผ่าพันธ์
  0 10 0 0 0   10
  23 71
  นายวุฒา ใจสำราญ
  0 10 0 0 0   10
  24 234
  นายธาวิน ชูศิลป์ทอง
  0 10 0 0 0   10
  25 30
  นายธนวัฒน์ ทองเพ็ง
  0 10 0 0 0   10
  26 105
  นายชาญฤทธิ์ เลี้ยงหิรัญ
  0 10 0 0 0   10
  27 123
  นายพิสุทธิ์ บุญพิทักษ์
  0 10 0 0 0   10

   

  C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS A
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 176
  นายสมรักษ์ แซ่เจีย
  0 20 30 17 29   96
  2 12
  นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง
  18 10 26 10 28   92
  3 186
  นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์
  0 0 27 18 27   72
  4 230
  นายไกรฤทธิ์ ปิดภัทรวิบูลย์
  20 18 28 0 0   66
  5 229
  นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า
  16 0 29 16 0   61
  6 114
  นายพิเชษฐ์ จันทรด้ง
  0 0 0 20 30   50
  7 232
  นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์
  17 10 0 0 0   27
  8 101
  นายปรีชา หาญวงศ์
  0 0 0 0 26   26
  9 231
  นายภัทรโชติ ศิริภัทร
  19 0 0 0 0   19
  10 121
  นายวัลลพ คำตรง
  0 19 0 0 0   19
  11 197
  นายประวิทย์ สายจันทร์หอม
  0 0 0 19 0   19
  12 175
  นายภมร ศรีสังข์
  0 17 0 0 0   17
  13 177
  นายบุญธะเนตร ดีบู๊
  0 16 0 0 0   10
  14 233
  นายวิทวัส เทพธัญ
  10 0 0 0 0   10
  15 200
  นายโกวิทย์ มีทรัพย์
  0 0 0 10 0   10

   

  C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS B
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 95
  นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล
  17 16 28 19 29   109
  2 118
  นายธนัยชัย กิน้อย
  16 10 27 16 27   96
  3 121
  นายวัลลพ คำตรง
  0 20 30 20 20   90
  4 179
  นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์
  0 17 26 18 0   61
  5 83
  นายเทวินทร์ นรสิงห์
  0 10 29 0 0   39
  6 175
  นายภมร ศรีสังข์
  0 19 0 17 0   36
  7 176
  นายสมรักษ์ แซ่เจีย
  0 0 0 0 30   30
  8 110
  นายนิรุต ซาฟาอี
  0 0 0 0 28   28
  9 111
  นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์
  0 0 0 0 26   26
  10 235
  นายสมโภช จิตเกษม
  20 0 0 0 0   20
  11 239
  นายมนัสชัย เสนาขัน
  10 10 0 0 0   20
  12 237
  นายวีรพล ธูปทอง
  19 0 0 0 0   19
  13 238
  นายวัชรพล อำนันทอง
  18 0 0 0 0   18
  14 177
  นายบุญธะเนตร ดีบู๊
  0 18 0 0 0   10
  15 234
  นายธวัลรัตน์ จันคมมณี
  10 0 0 0 0   10
  16 233
  นายวิทวัส เทพธัญ
  0 10 0 0 0   10
  17 203
  นายบุญมี สุทินเผือก
  0 0 0 10 0   10
  18 205
  นายอุดร กาญจนพยัคฆ์
  0 0 0 10 0   10

   

  C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS C
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 243
  นายวุฒิชัย ศลโกสุม
  19 10 30 17 30   106
  2 238
  นายวัชรพล อำนันทอง
  20 16 26 14 0   78
  3 105
  นายฉัตรชัย ถนอมลาภ
  0 0 27 19 28   74
  4 240
  นายวศกร เอื้อถาวรสุข
  10 19 28 0 0   57
  5 193
  นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี
  0 0 0 20 27   47
  6 239
  นายมนัสชัย เสนาขัน
  17 20 0 0 0   37
  7 232
  นายณัฐสรณ์ ทิพยานนทร์
  0 0 29 0 0   29
  8 116
  นายบรรญัติ ใจยง
  0 0 0 0 29   29
  9 186
  นายธนพล เจริญชาศรี
  0 17 0 10 0   27
  10 242
  นายศุภฤกษ์ สุภังคนาช
  16 10 0 0 0   26
  11 117
  นายอุดร กาญจนพยัคฆ์
  0 0 0 0 26   26
  12 121
  นายอาจณรงค์ ทรัพย์คูณมา
  0 0 0 0 20   20
  13 245
  นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์
  18 0 0 0 0   18
  14 192
  นายธวัลรัช จันคะมณี
  0 18 0 0 0   18
  15 153
  นายอนุลักษณ์ กลัดทอง
  0 0 0 18 0   18
  16 213
  นายสมรส แซ่เจีย
  0 0 0 10 0   10

   

  C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS OPEN
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 221
  นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธุ์
  20 20 30 20 27   117
  2 227
  นายพีรวัฒน์ ประจียชาติ
  18 19 20 17 0   74
  3 135
  นายทรงพล สมใจ
  19 16 20 10 26   91
  4 37
  นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม
  0 17 27 16 29   89
  5 136
  นายภัทรโชติ ศิริภัทร
  0 0 29 19 30   78
  6 225
  นายเอกลักษณ์ นาคเกิด
  16 0 26 0 0   42
  7 226
  นายณัฐพร นามจักร
  10 0 0 0 28   38
  8 91
  นายสายพิน อินพุ่ม
  0 0 28 0 0   28
  9 13
  นายไชยยัน ศรีบุญดา
  17 10 0 0 0   27
  10 58
  นายพิเชษฐ์ จันทร์ด้ง
  0 0 20 0 0   20
  11 126
  นายโกฬี อินทรสุภาพ
  0 0 0 0 20   20
  12 128
  นายกันยายน ศรีละออง
  0 0 0 0 20   20
  13 176
  นายสมรักษ์ แซ่เจีย
  0 18 0 0 0   18
  14 11
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 0 0 18 0   18
  15 118
  นายธนัยชัย กิน้อย
  0 10 0 0 0   10

   

  C17 - รุ่น SPORTTRUCK เบนซิน
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 247
  นายอุดมศักดิ์ สุยะโอ่
  20 20 30 20 30   120
  2 12
  นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง
  18 17 28 17 29   109
  3 249
  นายสุวินัย ชื่นใจ
  16 19 26 0 0   61
  4 105
  นายฉัตรชัย ถนอมลาภ
  0 0 27 18 0   45
  5 205
  นายอุดร กาญจนพยัคฆ์
  0 0 0 16 27   43
  6 179
  นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์
  0 18 0 19 0   37
  7 100
  นายวุฒิชัย ศลโกสุม
  0 0 29 0 0   29
  8 116
  นายบรรญัติ ใจยง
  0 0 0 0 28   28
  9 153
  นายอนุลักษณ์ กลัดทอง
  0 0 0 0 26   26
  10 238
  นายวัชรพล อำนันทอง
  19 0 0 0 0   19
  11 246
  นายวรสิทธิ์ พีระวโรดม
  17 0 0 0 0   17
  12 118
  นายธนัยชัย กิน้อย
  0 16 0 0 0   16
  13 198
  นายดนุพันธ์ อัตตานนท์
  0 10 0 0 0   10

   

  C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS A
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 135
  นายทรงพล สมใจ
  19 19 27 18 20   103
  2 37
  นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม
  0 20 28 16 28   92
  3 136
  นายภัทรโชติ ศิริภัทร
  0 0 30 20 27   77
  4 91
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 0 29 19 29   77
  5 186
  นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์
  0 0 26 10 26   62
  6 114
  นายพิเชษฐ์ จันทร์ด้ง
  0 0 0 17 30   47
  7 13
  นายไชยยันต์ ศรีบุญตา
  20 0 0 0 0   20

   

  C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS B
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 95
  นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล
  19 16 28 19 29   111
  2 12
  นายอรรถพันธ์ เจริญคลัง
  18 18 26 18 28   108
  3 91
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 0 30 20 30   80
  4 74
  นายนพพร แจงบำรุง
  20 20 29 0 0   69
  5 79
  นางสาวชมพูนุช อ้วนลา
  0 0 27 0 0   27
  6 176
  นายสมรักษ์ แซ่เจีย
  0 19 0 0 0   19
  7 219
  นายเทอดศักดิ์ โพธิพูล
  0 17 0 0 0   17

   

  C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS C
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 211
  นายวัลลพ คำตรง
  19 20 29 19 28   115
  2 119
  นายศุภกฤษ์ อุดมวิทยศักดิ์
  0 18 28 18 29   93
  3 91
  นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์
  0 0 30 20 30   80
  4 153
  นายอนุลักษณ์ กลัดทอง
  0 0 0 17 27   44
  5 219
  นายเทอดศักดิ์ โพธิพูล
  0 0 27 0 0   27
  6 65
  นายวีรพล ธูปทอง
  20 0 0 0 0   20
  7 239
  นายมนัสชัย เสนาขันธ์
  0 19 0 0 0   19
  8 127
  นายเทวินทร์ นรสิงห์
  18 0 0 0 0   18

   

  C23 - รุ่น AE RAYONG UNDER 1600 C.C.
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 144
  นายวัสพล ศิริชัยวัจยเดชา
  19 17 30 20 0   86
  2 145
  นายมณเฑียร มานะจิตร
  18 19 29 18 0   84
  3 141
  นายวัชรากรณ์ มะลิหอม
  17 18 28 16 0   79
  4 143
  นายอธิปัตย์ ชาติเจริญ
  20 20 0 0 0   40
  5 142
  นายนธนิต นาคศรี
  16 16 0 0 0   32
  6 150
  นายไพศาล ดวงอินทร์
  0 0 0 19 0   19
  7 149
  นายวิทูรย์ ชนะบุญ
  0 0 0 17 0   17

   

  C23 - รุ่น AE RAYONG 1600 C.C.
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 150
  นายพีระเดช โรจนภาสกร
  20 20 30 20 0   90
  2 148
  นายชัยวัฒน์ พิทักษ์
  19 19 28 19 0   85
  3 147
  นายอนุกูล จำปา
  18 18 29 0 0   65
  4 149
  นายไพฑูรย์ คมสัน
  16 17 0 18 0   51
  5 146
  นายธนาพร เฟื้องฟู
  17 16 27 0 0   60

   

  C23 - รุ่น AE RAYONG OVER 1600 C.C.
  ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง สนาม 1 สนาม 2 สนาม 3 สนาม 4 สนาม 5 สนาม 6 รวม
  1 152
  นายอธิ วงษ์เส็ง
  20 20 30 20 0   90
  2 154
  นายวัชรพงษ์ สุขเอี่ยม
  19 19 28 18 0   84
  3 155
  นายธวัชชัย สถิตมั่น
  16 16 27 17 0   76
  4 153
  นายศานติ หลำอุบล
  18 18 0 19 0   55
  5 151
  นายพรหมวุฒิ สุนสุข
  17 17 29 0 0   63