ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า 1234567891011 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
แสดงผล 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 665

หัวข้อ: เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )

 1. #1
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )

  เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์


  ร้ า น เ ปิ ด วั น จั น ท ร์ - วั น เ ส า ร์ เ ว ล า 8 : 0 0 น. ติ ด ต่ อ ที่ พี่ ท อ ม 0 8 1 - 6 3 6 - 2 3 0 0

  ถ้ า จ ะ ม า น อ ก เ ว ล า ทำ ก า ร ก รุ ณ า โ ท ร ม า นั ด ก่ อ น ล่ ว ง ห น้ า ค รั บ

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


  1. ท่ อ มู เ ก น ร า ค า 6 0 0 0 บ า ท ( New )

  2. H Y P E R 4 “ ร า ค า 2 0 0 0 บ า ท / 4.5“ ร า ค า 2 5 0 0 บ า ท / 5“ ร า ค า 3 0 0 0 บ า ท / 6" ร า ค า 3,500 บ า ท / 7 " ร า ค า 4,000 บ า ท ( New )

  3. R A I N B O W H Y P E R 4 .“ ร า ค า 2 5 0 0 บ า ท / 4.5" 3,000 บาท /5 " ร า ค า 3 5 0 0 บ า ท / 6" ร า ค า 4 , 0 0 0 บ า ท( New )

  4. G O L D H Y P E R ร า ค า 2 8 0 0 บ า ท ( New )

  5. H e a d e r S t a i n l e s s H o n d a C i v i c ปี 9 3 - 9 6 ร า ค า 7 5 0 0 บ า ท ( New )

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  6. H O N D A R E B E L F O R M O T O R C Y C L E ร า ค า 3 0 0 0 บ า ท ( New )

  7. บู ช หู แ ห น บ ยู ริ เ ท น สำ ห รั บ ร ถ ก ะ บ ะ 1 ชุ ด

  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 8 ตั ว ร า ค า 6 0 0 บ า ท // 1 ชุ ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 2 ตั ว ร า ค า 1 2 0 0 บ า ท ( New )

  8. ท่ อ พั ก มิ ต ซู ผ่ า จ า ก โ ร ง ง า น ร า ค า 1 , 3 0 0 บ า ท ( New )

  9. ข้ อ อ่ อ น ล ว ด ถั ก ส แ ต น เ ล ส สำ ห รั บ ยื ด ห ยุ่ น ท่ อ ไ อ เ สี ย

  ทุ ก ข น า ด ทุ ก รุ่ น จ า ก ญี่ ปุ่ น ร า ค า 1 , 2 0 0 - 3 , 5 0 0 บ า ท ( New )

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


  10. ท่ อ แ ค ต ต า ไ ล ติ ค โ ต โ ย ต า แ ล ะ ทุ ก รุ่ น มี จำ น ว น จำ กั ด ร า ค า 5 0 0 0 บ า ท ( New )

  11. เ ข า ค ว า ย เ ห ล็ ก ห ล่ อ สำ ห รั บ ติ ด ตั้ ง เ ท อ ร์ โ บ อิ ซู ซุ ร า ค า 2 0 0 0 บ า ท ( สภาพ 80 % )

  12.เ ห ล็ ก ค้ำ โ ช้ ค ( ส ต รั ท บ า ร์ ) มิ ต ซู บิ ชิ แ ล น เ ซ อ ร์ ท้ า ย เ บ น ซ์ ,

  E - C A R ปี 9 2 - 9 5 แ ล ะ โ ต โ ย ต า โ ค โ ล ล่ า A E 90 -111 ร า ค า 1 2 0 0 บ า ท ( New )

  13. เ ดิ น ท่ อ อิ น เ ต อ ร์ ส แ ต น เ ล ส ท่ อ ก ร อ ง เ ป ลื อ ย ป า ก แ ต ร์ ใ ห ญ่ 6 นิ้ ว แ ล ะ ท่ อ ก ร อ ง เ ป ลื อ ย ป า ก ธ ร ร ม ด า 3 นิ้ ว


  บ ริ ก า ร ติ ด ตั้ ง โ บ อ อ ฟ แ ล ะ มี ส า ย แ ว ค คั่ ม

  ข น า ด 4 - 6 ม ม. สี ฟ้ า แ ล ะ ท่ อ ย า ง ทุ ก ข น า ด

  สำ ห รั บ ท่ อ อิ น เ ต อ ร์ ยี่ ห้ อ V - T E C H สี ฟ้ า ท่ อ ไ ม่ เ ง า ไ ม่ คิ ด เ งิ น !


  14.ก ร อ ง เ ป ลื อ ย H U R R I C A N E ร า ค า เ ริ่ ม ต้ น ที่ 5 0 0 -1 , 2 0 0 บ า ท

  15. ท่ อ ย า ง อิ น เ ต อ ร์ คู ล เ ล อ ร์ แ ล ะ ท่ อ ย า ง อ า ก า ศ V - T E C H สี ฟ้ า ร า ค า 3 5 0 - 5 0 0 บ า ท

  16.ห ม้ อ พั ก ส แ ต น เ ล ส ท่ อ สู ต ร เ งี ย บ แ ต่ แ ร ง สู ต ร ท่ อ คู่ ท ร ง A M G
  สำ ห รั บ HONDA เ กี ย ร์ A U T O ทุ ก รุ่ น ( New ) ร า ค า 5 , 0 0 0 บ า ท

  17.ท่ อ สู ต ร T O Y O T A Y A R I S ส า ม า ร ถ ติ ด ตั้ ง เ อ ง ไ ด้ ทำ จ า ก ส แ ต น เ ล ส
  ร า ค า 5, 0 0 0 บ า ท ท่ อ ผ่ า น ก าร เ ท ส ต์ แ ร ง ม้ า เ รี ย บร้ อ ย แ ล้ ว  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: MAP.JPG
ครั้ง: 44521
ขนาด: 39.5 KB
ID: 46322   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1010511.jpg
ครั้ง: 33409
ขนาด: 38.5 KB
ID: 729641   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030045.jpg
ครั้ง: 35512
ขนาด: 150.2 KB
ID: 729642   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030355.jpg
ครั้ง: 32931
ขนาด: 83.1 KB
ID: 729643   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040113.jpg
ครั้ง: 13756
ขนาด: 86.7 KB
ID: 1225995  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 9/03/14 เมื่อ 08:36:25
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 2. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ charoenheader สำหรับกระทู้นี้:

  กรรไกร (18/12/07)

 3. #2
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ...
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: bmw%201%20%28Medium%29.JPG
ครั้ง: 36037
ขนาด: 85.3 KB
ID: 353572   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000439...ย่อ.jpg
ครั้ง: 29400
ขนาด: 53.4 KB
ID: 837958   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000144...ย่อ.jpg
ครั้ง: 29333
ขนาด: 110.8 KB
ID: 837959   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030530...ย่อ.jpg
ครั้ง: 29182
ขนาด: 146.2 KB
ID: 837961   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000396.jpg
ครั้ง: 28565
ขนาด: 84.8 KB
ID: 837969  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 22/03/08 เมื่อ 15:21:23

 4. #3
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  รูปที่ 1 บูชหูแหนบยูริเทน สำหรับรถกะบะ

  1 ชุด ประกอบด้วย 8 ตัว 600 บาท และ 1 ชุด ประกอบด้วย 12 ตัว 1200 บาท ( ของใหม่ )

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  รูปที่ 2 HEADER STAINLESS HONDA CIVIC


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  รูปที่ 3 HYPER


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  รูปที่ 4 MUGEN


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  รูปที่ 5 ซูป้า
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: URITEN (Small).jpg
ครั้ง: 37870
ขนาด: 43.5 KB
ID: 48111   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: HEADER%20%28Small%29.jpg
ครั้ง: 33508
ขนาด: 48.1 KB
ID: 353552   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: HY.JPG
ครั้ง: 32901
ขนาด: 56.5 KB
ID: 353558   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: MUGEN.jpg
ครั้ง: 32697
ขนาด: 64.2 KB
ID: 353561   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030531.jpg
ครั้ง: 27340
ขนาด: 116.5 KB
ID: 837964  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 22/03/08 เมื่อ 15:22:49

 5. #4
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757
  RAINBOW HYPER ,ท่อสูตรสําหรับเกียร์ AUTO

  JAZZ/VIOS/CEDIA/CIVIC มีเเบบไส้ตรงเสียงดุ/เเบบไส้เยื้องเสียงเงียบเเบบนุ่มๆ

  ใช้ใยเหล็กทนความร้อนสูงแทนใยแก้ว
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: RB%204.JPG
ครั้ง: 32365
ขนาด: 56.4 KB
ID: 353596   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030357.jpg
ครั้ง: 28602
ขนาด: 107.7 KB
ID: 729644   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030360.jpg
ครั้ง: 28370
ขนาด: 114.5 KB
ID: 729645   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030369.jpg
ครั้ง: 27818
ขนาด: 89.1 KB
ID: 729647   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030372.jpg
ครั้ง: 27644
ขนาด: 74.7 KB
ID: 729649  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 22/03/08 เมื่อ 15:57:37

 6. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ charoenheader สำหรับกระทู้นี้:

  tar_ek_boy (29/08/07)

 7. #5
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ช่างสมรกำลังติดตั้งบูชหูแหนบยูริเทนให้กับรถ NISSAN BIG-M
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000385 (Small).JPG
ครั้ง: 34301
ขนาด: 49.4 KB
ID: 46309   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000386 (Small).JPG
ครั้ง: 34015
ขนาด: 41.5 KB
ID: 46310   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000387 (Small).JPG
ครั้ง: 33727
ขนาด: 41.4 KB
ID: 46312   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000389 (Small).JPG
ครั้ง: 33340
ขนาด: 42.0 KB
ID: 46315   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000375...ย่อ.jpg
ครั้ง: 24338
ขนาด: 91.7 KB
ID: 837954  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 22/03/08 เมื่อ 15:30:06

 8. #6
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink มีรูปค้ำโช้คของ E-CAR 92-98

  อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr_ake
  โช๊คคู่หน้าของ kayaba ใส่ ecar มีรุ่นไหนบ้างคับ
  ถ้าได้ราคาด้วยก้อดีคับ
  ข้อความส่วนตัวก้อได้นะคับ
  ขอบคุณคับ

  ราคา 1,200 บาท
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000438 (Small).JPG
ครั้ง: 29731
ขนาด: 30.4 KB
ID: 56722   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030373.jpg
ครั้ง: 25719
ขนาด: 90.3 KB
ID: 729651   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030375.jpg
ครั้ง: 25612
ขนาด: 102.0 KB
ID: 729652   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030377.jpg
ครั้ง: 25367
ขนาด: 75.0 KB
ID: 729653   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030379.jpg
ครั้ง: 25145
ขนาด: 88.9 KB
ID: 729655  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 22/03/08 เมื่อ 15:37:30

 9. #7
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  เดินท่ออินเตอร์คูลเลอร์ใน NISSAN BIG-M รถเก่าก็รักที่จะแรง
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1000443 (Small).JPG
ครั้ง: 29361
ขนาด: 63.3 KB
ID: 56737   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030382.jpg
ครั้ง: 24671
ขนาด: 88.2 KB
ID: 729659   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030383.jpg
ครั้ง: 25057
ขนาด: 75.1 KB
ID: 729660   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030385.jpg
ครั้ง: 24898
ขนาด: 80.5 KB
ID: 729661   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030388.jpg
ครั้ง: 24277
ขนาด: 92.8 KB
ID: 729662  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 12/09/07 เมื่อ 19:04:24
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 10. #8
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ของในร้านกั๊ฟ ~~
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030389.jpg
ครั้ง: 24572
ขนาด: 79.9 KB
ID: 729665   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030391.jpg
ครั้ง: 23542
ขนาด: 79.5 KB
ID: 729666   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030394.jpg
ครั้ง: 23358
ขนาด: 70.3 KB
ID: 729667   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030396.jpg
ครั้ง: 23123
ขนาด: 86.0 KB
ID: 729669   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030398.jpg
ครั้ง: 22992
ขนาด: 99.4 KB
ID: 729670  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 12/09/07 เมื่อ 19:09:24
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 11. #9
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757
  ....
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030400.jpg
ครั้ง: 22744
ขนาด: 74.6 KB
ID: 729677   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030401.jpg
ครั้ง: 22517
ขนาด: 84.6 KB
ID: 729678   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030404.jpg
ครั้ง: 22299
ขนาด: 80.0 KB
ID: 729679   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030406.jpg
ครั้ง: 22154
ขนาด: 77.5 KB
ID: 729680   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030408.jpg
ครั้ง: 21940
ขนาด: 79.3 KB
ID: 729681  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 12/09/07 เมื่อ 19:17:28
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 12. #10
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ....
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030412.jpg
ครั้ง: 21763
ขนาด: 78.5 KB
ID: 729691   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030414.jpg
ครั้ง: 21541
ขนาด: 81.4 KB
ID: 729692   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030421.jpg
ครั้ง: 21408
ขนาด: 95.2 KB
ID: 729693   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030428.jpg
ครั้ง: 21421
ขนาด: 135.6 KB
ID: 729694   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030430.jpg
ครั้ง: 21152
ขนาด: 125.1 KB
ID: 729695  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 12/09/07 เมื่อ 20:00:01
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 13. #11
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  งาน ๆ ๆ
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1010083 (Small).JPG
ครั้ง: 23851
ขนาด: 28.4 KB
ID: 167249   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 2.JPG
ครั้ง: 23695
ขนาด: 51.0 KB
ID: 167251   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 3.JPG
ครั้ง: 23506
ขนาด: 48.7 KB
ID: 167252   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 4.JPG
ครั้ง: 23373
ขนาด: 41.6 KB
ID: 167258   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 5.JPG
ครั้ง: 23231
ขนาด: 48.4 KB
ID: 167259  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 16/03/06 เมื่อ 19:13:30
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 14. #12
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757
  ^^^^^
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 6.JPG
ครั้ง: 23234
ขนาด: 55.6 KB
ID: 167261   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 7.JPG
ครั้ง: 23026
ขนาด: 53.9 KB
ID: 167262   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 8.JPG
ครั้ง: 22802
ขนาด: 36.5 KB
ID: 167264   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 9.JPG
ครั้ง: 22736
ขนาด: 46.6 KB
ID: 167265   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 10.JPG
ครั้ง: 22508
ขนาด: 34.0 KB
ID: 167266  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 16/03/06 เมื่อ 19:15:26
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 15. #13
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ......
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 11.JPG
ครั้ง: 22562
ขนาด: 44.9 KB
ID: 167269   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 12.JPG
ครั้ง: 22361
ขนาด: 42.4 KB
ID: 167270   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 13.JPG
ครั้ง: 22184
ขนาด: 33.7 KB
ID: 167271   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 14.JPG
ครั้ง: 22107
ขนาด: 46.3 KB
ID: 167272   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 15.JPG
ครั้ง: 22014
ขนาด: 41.0 KB
ID: 167273  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 16/03/06 เมื่อ 19:17:33
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 16. #14
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  ^^^^
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 16.JPG
ครั้ง: 22059
ขนาด: 41.5 KB
ID: 167274   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 17.JPG
ครั้ง: 21847
ขนาด: 43.4 KB
ID: 167275   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 18.JPG
ครั้ง: 21735
ขนาด: 44.0 KB
ID: 167276   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 19.JPG
ครั้ง: 21628
ขนาด: 47.9 KB
ID: 167277   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 20.JPG
ครั้ง: 21515
ขนาด: 44.7 KB
ID: 167278  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 16/03/06 เมื่อ 19:19:15
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 17. #15
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  รูปที่ 4 ท่ออินเตอร์ อินเทค 3 นิ้ว ใน cefiro~~
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 21.JPG
ครั้ง: 21500
ขนาด: 48.0 KB
ID: 167279   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 22.JPG
ครั้ง: 21350
ขนาด: 48.3 KB
ID: 167280   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1020001.jpg
ครั้ง: 20829
ขนาด: 136.1 KB
ID: 389217   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1020002.jpg
ครั้ง: 20719
ขนาด: 138.3 KB
ID: 389222   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040114.jpg
ครั้ง: 7477
ขนาด: 79.3 KB
ID: 1226001  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 4/02/09 เมื่อ 19:39:21
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 18. #16
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Smile ท่อสูตร honda AMG ปลายคู่

  อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ES-CluB
  จาเอาไปใส่ es เครื่อง2.0อ่าคับ พอดีเหนท่อสูตรฮอนด้า AMG

  ตอนนี้มันเปนเช่นไรแล้วมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่ ขอรูปชัดๆซัก ช็อตน้าพี่ทอม  ใส่แล้วมานจาเสียงยังงัยอะ วิ่งดีขึ้นนิดๆไหม กลัวต้นหายอะครับ
  ปล. อยากให้มันออก เสียงทุ้มๆแน่นๆ อ่ะ

  1.เป็นท่อสเเตนเลสทั้งใบ
  2.ระบบไส้เป็นไส้เยื้อง 3 ไส้
  3.ใช้ใยหินทนความร้อนสูง
  4.เสียงนุ่มกว่าท่อไส้ตรงhyper.
  5.เป็นท่อเข้า 1 ออก 2
  ////รูปเดี๋ยวลงเพิ่มเติมให้////
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1010450 (Small).JPG
ครั้ง: 23596
ขนาด: 50.1 KB
ID: 243459   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1010451 (Small).JPG
ครั้ง: 20590
ขนาด: 45.6 KB
ID: 243460   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040115.jpg
ครั้ง: 7349
ขนาด: 121.9 KB
ID: 1226006   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040116.jpg
ครั้ง: 7615
ขนาด: 114.8 KB
ID: 1226007   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040117.jpg
ครั้ง: 7238
ขนาด: 88.5 KB
ID: 1226008  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 4/02/09 เมื่อ 19:42:28
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 19. #17
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757
  รูปที่ 1-2 เดินท่อสแตนเลสทั้งชุด พร้อมพักสูตรใบกลาง Diameter 2 นิ้วครึ่ง ในเบนส์

  รูปที่ 3-4 ขั้นตอนในการผ่าซ่อมไส้ท่อเก่าญี่ปุ่นโดยจะเปลี่ยนเป็นใยเหล็กและไส้ตะแกรงสแตนเลส

  รูปที่ 5 ท่อ inter intake 3" ใน cefiro
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 147.jpg
ครั้ง: 15621
ขนาด: 78.6 KB
ID: 920504   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 148.jpg
ครั้ง: 15405
ขนาด: 95.2 KB
ID: 920505   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 1.jpg
ครั้ง: 15305
ขนาด: 130.3 KB
ID: 920506   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 2.jpg
ครั้ง: 15187
ขนาด: 134.7 KB
ID: 920507   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1030715.jpg
ครั้ง: 14433
ขนาด: 104.1 KB
ID: 939512  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 16/04/08 เมื่อ 11:16:21

 20. #18
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757
  อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ EDDY sby_d อ่านกระทู้
  เฮดเดอร์ สำหรับเครื่อง 5A ใส่ corolla ae110 เท่าไหร่ครับ
  แบบเหล็กนะครับ และเป็นแบบไหนครับ 4-2-1 หรือ 4-1 (ขอราคาทั้ง 2แบบเลยครับ)

  4-2-1 กับ 4-1 ให้ความรู้สึกต่างกันยังไงครับ อย่างไหนดีกว่ากัน
  อย่างไหนดังกว่า และอย่างไหนประหยัดน้ำมันกว่ากันครับ

  ขอโทษด้วยที่ถามเยอะ เพราะไม่รู้จริง ๆ ครับ แต่อยากใส่


  ปล.ร้านอยู่ท้าย ซ.50 เหรอครับ ถ้าผมมาจากสี่แยกกล้วยน้ำไท (ถ.พระราม4)
  นี่ต้องเข้าทางซอยไหนครับ


  การตี 4-2-1 กับ 4-1 ขึ้นอยู่กับการจัดวางหม้อพัก และขึ้นอยู่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้

  เครื่องโมดิฟายด์อะไรมาบ้าง
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040122.jpg
ครั้ง: 7224
ขนาด: 111.6 KB
ID: 1226011   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040123.jpg
ครั้ง: 6906
ขนาด: 120.7 KB
ID: 1226012   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040130.jpg
ครั้ง: 6844
ขนาด: 101.9 KB
ID: 1226014   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040131.jpg
ครั้ง: 6801
ขนาด: 123.7 KB
ID: 1226020   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040132.jpg
ครั้ง: 6764
ขนาด: 119.6 KB
ID: 1226022  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 4/02/09 เมื่อ 19:47:25
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 21. #19
  cha cha3 Guest (บุคคลทั่วไป)
  mazda3 เครื่อง1.6 เกียร์ออโต้ ทำท่อยังไงได้บ้างครับเอาแบบไม่ดังนะครับ

 22. #20
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cha cha3 อ่านกระทู้
  mazda3 เครื่อง1.6 เกียร์ออโต้ ทำท่อยังไงได้บ้างครับเอาแบบไม่ดังนะครับ
  เปลี่ยนพักกลาง,พักท้ายสแตนเลส ท่อสูตรสำหรับเกียร์ออโต้ ความดังมาตรฐาน 96 DB
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: ท่อสูตร CRV.JPG
ครั้ง: 6761
ขนาด: 99.2 KB
ID: 1226028   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040136.jpg
ครั้ง: 6659
ขนาด: 100.3 KB
ID: 1226029   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040137.jpg
ครั้ง: 6689
ขนาด: 105.6 KB
ID: 1226031   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040138.jpg
ครั้ง: 6516
ขนาด: 88.0 KB
ID: 1226032   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: P1040139.jpg
ครั้ง: 6456
ขนาด: 104.4 KB
ID: 1226034  

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charoenheader : 4/02/09 เมื่อ 19:56:55
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 23. #21
  cha cha3 Guest (บุคคลทั่วไป)
  mazda3 1.6 auto เปลี่ยนแค่พักกลางอย่างเดียวเห็นผลเลยใช่ไหมครับคือผมต้องการให้ดูเหมือนเดิมที่สุด คงไม่ถึงกับเปลี่ยนพักปลายหรอกครับ เรื่องเสียงนี่เงียบเหมือนเดิมไหม ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

 24. #22
  cha cha3 Guest (บุคคลทั่วไป)
  ไม่มีคำตอบหรอครับ

 25. #23
  วันที่สมัคร
  11/05
  ที่อยู่
  ท้ายซอยสุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช
  อายุ
  37
  กระทู้
  75
  Thanked: 13
  คะแนน
  2757

  Wink

  อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cha cha3 อ่านกระทู้
  mazda3 1.6 auto เปลี่ยนแค่พักกลางอย่างเดียวเห็นผลเลยใช่ไหมครับคือผมต้องการให้ดูเหมือนเดิมที่สุด คงไม่ถึงกับเปลี่ยนพักปลายหรอกครับ เรื่องเสียงนี่เงียบเหมือนเดิมไหม ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
  ท่อ missile ใส่แทนหม้อพักกลางของเดิมเพื่อเพิ่มอัตราเร่งราคา 2,500 บาท พร้อมติดตั้ง
  ร้ า น เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์

  * รับทำช่วงล่าง , ท่อไอเสีย , เฮดเดอร์ ,โรลบาร์ , อินเทค , อินเตอร์ ,ฯลฯ*
  - ->อยู่ท้าย ซ.สุขุมวิท 50 โลตัสอ่อนนุช เปิดทุกวันจันทร์-วันเสาร์ครับ
  ติดต่อพี่ทอม 081-636-2300 ได้เลยครับ<- -

  ** ดูรูปงาน + สินค้า + สอบถาม ใน http://www.facebook.com/charoenheader ได้เลยครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ **


  http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=16884 --> สินค้า + ราคาสินค้า
 26. ไส้หม้อพักกลางรถ civic 4d ปี92 ของผมมันหักครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไรครับ

 27. #25
  วันที่สมัคร
  10/05
  ที่อยู่
  อ่อนนุช70 แยก1 ถ.สุขุมวิท77
  กระทู้
  213
  Thanked: 50
  คะแนน
  3245961

  พี่ครับรับทำเเผ่นรูๆที่ยึดระหว่างโรบาร์กันตัวรถ(เสาA)หรือเปล่าครับ ถ้ารับราคาเท่าไหร่

  พี่ครับรับทำเเผ่นรูๆที่ยึดระหว่างโรบาร์กันตัวรถ(เสาA)หรือเปล่าครับ ถ้ารับราคาเท่าไหร่ครับ ผมมีโรบาร์อยู่เเล้ว วันเดี๋ยวเสร็จไหมครับ
  ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 3608S.jpg
ครั้ง: 19830
ขนาด: 111.9 KB
ID: 309491  

 28. ร้านนี้ ทำดีจริงครับ ผมเคยทำมาแล้ว คุยง่าย.....เดี๋ยวรถผมทำ..ซันลูป... เสร็จจะเข้าไป ทำท่อนะพี่ทอม....เต๋า........เซฟิโร่..

 29. #27
  วันที่สมัคร
  10/05
  ที่อยู่
  อ่อนนุช70 แยก1 ถ.สุขุมวิท77
  กระทู้
  213
  Thanked: 50
  คะแนน
  3245961

 30. #28
  TD 25 TI Guest (บุคคลทั่วไป)
  ไปทำมาแล้วเมื่อวาน เดินท่ออินเทค พร้อมตีกล่องปิด งานดีมากๆครับ คุณ TOM ก็เป็นกันเองดี ช่างก็ใจดีครับ (รถนิสสัน TD25Ti 4WD )

 31. #29
  วันที่สมัคร
  01/06
  ที่อยู่
  sukhumvit thonglor
  กระทู้
  56
  Thanked: 106
  คะแนน
  1408393
  พี่ทอมครับ หม้อพักใบปลายเนี่ยถ้าใส้มันพังใส้ล้มหรืออะไรก็ตาม ซ่อมได้ไม๊ ชอบทรงมันมากหาซื้อยากเพราะเด๋วนี้เป็น ท่อไฮเปอร์หมดแล้ว ถ้าซ่อมได้เท่าไหร่ นานมั๊ย จะได้รีบเข้าไปทำ

 32. #30
  cefthai Guest (บุคคลทั่วไป)

  ท่อไอเสีย

  พี่ทอมครับ เมื่อวันที่ 12/9/48 ผมโทรไปคุยกับพี่เรื่องท่อนะครับ รบกวนพี่ทอมช่วยแจงรายละเอียดได้ไหม ในส่วนของเรื่องจัดชุดนะครับ เห็นพี่บอกว่ามีท่อ แคท+ พักพร้อมปลาย ถ้าเป็น Nitto จะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นปลายของร้านพี่ก็อีกราคาหนึ่ง ถ้าสะดวกช่วยตอบด้วยจะได้ขอเงินพ่อถูก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า 1234567891011 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

ข้อมูลหัวข้อ

Users Browsing this Thread

ขณะนี้มีผู้ใช้งานดูหัวข้อนี้ 1 คน (สมาชิก 0 คนและบุคคลทั่วไป 1 คน)

บุ๊คมาร์ค

บุ๊คมาร์ค

กฎการส่งข้อความ

 • คุณไม่สามารถโพสต์หัวข้อใหม่ได้
 • คุณไม่สามารถตอบกระทู้ได้
 • คุณไม่สามารถแนบไฟล์ได้
 • คุณไม่สามารถแก้ไขกระทู้ได้
 •